Szukaj

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Dzień Kobiet z Jewelbox”

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem konkursu „Dzień Kobiet z Jewelbox” oraz fundatorem nagród jest Aleksandra Kalwik, prowadząca działalność pod nazwą: AKMA Aleksandra Kalwik, adres: ul. Mościckiego 9/25, 42-218 Częstochowa, NIP: 573 283 20 62 – właścicielka sklepu internetowego Jewelbox (https://jewelbox.pl ) (zwana dalej: „Organizatorem”).

2. Konkurs „Dzień Kobiet z Jewelbox” („Konkurs”) jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Konkurs organizowany jest w jednej edycji, trwającej od dnia 24.02.2020 r. do dnia 08.03.2020 r.

4. Konkurs jest organizowany w serwisach internetowych facebook.pl na stronie https://www.instagram.com/bizuteriajewelbox/?hl=pl oraz Instagram.com na stronie https://www.instagram.com/bizuteriajewelbox/?hl=pl (zwanymi dalej „Fanpage”) i polega na tym, że wykonanie konkursowego zadania i akceptacja niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu, uprawnia do otrzymania nagrody przewidzianej w Konkursie, zgodnie z niniejszym Regulaminem.

5. Konkurs nie jest w żaden sposób, sponsorowany, popierany, ani przeprowadzany przez serwis Facebook. Organizator korzysta z serwisu Facebook w celu promocji na własną odpowiedzialność. Wszelkie treści wysyłane przez uczestników Konkursu w związku z Konkursem (np. komentarze, pytania) powinny być adresowane do Organizatora. Organizator zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z przeprowadzeniem Konkursu za pośrednictwem Fanpage’a Organizatora.

6. Regulamin konkursu „Dzień Kobiet z Jewelbox” („Regulamin”) stanowi podstawę organizowania Konkursu, określa prawa i obowiązki jego Uczestników.

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). Za członka najbliższej rodziny pracownika Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo.

3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

a) Napisanie w komentarzu pod konkursowym postem: jak powinien wyglądać idealny dzień kobiety.

b) akceptacja niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

§ 2a Ochrona danych osobowych

1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników jest Organizator.

2. Przystępując do Konkursu, Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, w bazie danych osobowych klientów Organizatora dla celów Konkursu oraz w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie swego imienia, nazwiska i miejscowości na liście zwycięzców.

3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą w celu:

a) organizacji i przeprowadzenia Konkursu na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz wydania Nagród (na podstawie odpowiednio zgody Uczestnika lub Zwycięzcy - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) realizacji przez Organizatora praw przysługujących Organizatorowi z tytułu udzielonej przez Uczestnika licencji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO);

c) wypełnienia ciążących na Organizatorze obowiązków podatkowych (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) rozpatrywania reklamacji związanych z organizacją Konkursu i wyłanianiem Zwycięzców oraz obrony przed roszczeniami przez Organizatora (na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Organizator Konkursu przechowuje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne dla celów, dla których dane są gromadzone, tj.:

a) do upływu okresu, w którym Uczestnik może złożyć reklamację,

b) w przypadku złożenia reklamacji przez Uczestnika - przez okres przedawnienia roszczeń Uczestnika z tytułu realizacji Konkursu przez Organizatora,

c) dane Zwycięzców – przez okresy wskazane w odrębnych przepisach nakładających na Organizatora obowiązek przechowywania dokumentacji podatkowej.

5. Uczestnictwo w Konkursie wiąże się z powierzeniem danych osobowych Uczestnika w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji Konkursu lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów, jakim mogą być przekazywane dane należą: biura księgowo-rachunkowe, dostawcy usług IT, firmy kurierskie, firmy logistyczne, instytucje płatnicze, przewoźnicy.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługują następujące prawa:

a) prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Uczestnika i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),

b) prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),

c) prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących Uczestnika, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),

d) prawo do usunięcia danych osobowych Uczestnika „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),

e) prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych Uczestnika (art. 18 RODO),

f) prawo do przenoszenia danych osobowych Uczestnika (art. 20 RODO),

g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Uczestnika (art. 21 RODO).

9. Uczestnik może korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z Organizatorem pod adresem mailowym: biuro@jewelbox.pl

10. Uczestnik jest uprawniony do wniesienia w każdym czasie skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku naruszenia praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.

§ 3 Przebieg Konkursu

1. Konkurs odbywa się w terminie od dnia 24.02.2020r. od momentu publikacji posta konkursowego do dnia 6.03.2020r. do godziny 23:59:59 i jest organizowany w jednej edycji.

2. Konkurs polega na opisaniu dnia, o którym mowa w § 2, ust. 3 lit. a) niniejszego Regulaminu.

§ 4 Wyłonienie Zwycięzców i przyznanie nagród

1. W Konkursie zostanie wyłoniony 1 (jeden) Zwycięzca.

2. Zwycięzcę wyłania się na podstawie głosowania przeprowadzonego przez członków zespołu Organizatora. Wygrywa Uczestnik, którego hasło reklamowe jednogłośnie zostanie uznane za najlepsze.

3. Głównymi kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny zgłoszonych haseł reklamowych będą: pomysłowość, unikatowość, poprawność gramatyczna.

4. Wyłonienie Zwycięzcy Konkursu nastąpi w dniach 6.03.2020 r. - 08.03.2020 r.

5. Dla Zwycięzcy Konkursu przewidziana została następująca nagroda: komplet srebrnej biżuterii (srebro pr.925)

6. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą Konkursu, który wygra nagrodę, o której mowa w ust. 5 powyżej w celu podania przez Zwycięzcę danych (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz adres e-mail) w celu wysyłki nagrody. W przypadku niemożliwości uzyskania kontaktu ze Zwycięzcą Konkursu w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników lub w przypadku braku podania lub podania przez Zwycięzcę nieprawidłowych danych, Zwycięzca traci prawo do nagrody. Uprawnienie do nagrody przechodzi na osobę, która osiągnęła kolejny najlepszy rezultat w Konkursie i jednocześnie nie nabyła dotąd prawa do nagrody w Konkursie.

7. Zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie https://www.facebook.com/bizuteriajewelbox/ oraz https://www.instagram.com/bizuteriajewelbox/?hl=pl 08.03.2020 r. o godz. 18:00.

8. Nagrody nie mogą być zamieniane na ekwiwalent pieniężny. Uczestnikowi nie przysługuje uprawnienie do zastrzegania szczególnych wartości nagród ani do zwrotu nagród otrzymanych za zwycięstwo w Konkursie.

9. Nagrody nie podlegają wymianom lub zwrotom, chyba że wystąpią szczególne okoliczności jak np. wydanie wadliwej, uszkodzonej lub niezgodnej z treścią regulaminu nagrody. W tym przypadku należy skontaktować się z Organizatorem w celu opisania zaistniałych okoliczności na adres mailowy: biuro@jewelbox.pl. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy podjęcia działań w tym zakresie w związku niniejszym zapisem o niepodleganiu zwrotom i wymianom.

9. Organizator przekaże nagrody Zwycięzcy w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło zweryfikowanie jego danych zgodnie z postanowieniami ust. 6.

10. Nagrody zostaną przesłane firmą kurierską przez Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie firmy kurierskiej.

11. Potwierdzenie odbioru nagrody stanowić będzie jednocześnie protokół przekazania nagrody Zwycięzcy.

12. Oprócz Nagrody, Zwycięzca otrzymuje dodatkową Nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości Nagród (dalej: „Nagroda Dodatkowa”).

13. Zrzeczenie się lub utrata prawa do Nagrody powoduje jednoczesne zrzeczenie się Nagrody Dodatkowej.

14. Organizator pełni rolę płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych i będzie rozliczał podatek Zwycięzcy w zeznaniu rocznym.

15. Nagroda Dodatkowa nie będzie wypłacana bezpośrednio Zwycięzcy, ale zostanie odprowadzona przez Organizatora do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Organizatora. Uczestnik niniejszym wyraża zgodę na potrącenie Nagrody Dodatkowej w celu zapłaty w imieniu Uczestnika, który został Zwycięzcą, kwoty należnego podatku dochodowego od Nagrody.

16.Szczegółowe informacje dotyczące rozliczenia podatku mogą zostać również przekazane Zwycięzcy przez Organizatora za pośrednictwem prywatnej wiadomości w ramach serwisu Facebook.

§ 5 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu należy zgłaszać na piśmie, przesyłając je na adres korespondencyjny Organizatora: Sklep Jewelbox, Ul. Ignacego Mościckiego 9/25 42-218 Częstochowa, z dopiskiem określającym nazwę Konkursu w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.

2. Reklamacje będą rozpatrywane pisemnie w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres Uczestnika wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

3. Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, ewentualnie adres mailowy/telefon kontaktowy oraz szczegółowy opis reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Uczestnika składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie.

4. O zachowaniu terminu złożenia reklamacji decyduje data jej nadania do Organizatora.

§ 6.

Prawa autorskie

1. W przypadku, gdy komentarz Uczestnika pod postem konkursowym zawiera utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej jako: „Utwór”), Uczestnik, z chwilą zamieszczenia ww. komentarza oświadcza, że:

a) przysługują my wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych Utworów;

b) Utwory nie naruszają prawa, ogólnie przyjętych norm obyczajowych (w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również religijne, przestawiających przemoc albo tematykę rasistowską), a także dóbr osobistych oraz praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich i pokrewnych tych osób oraz prawa do prywatności.

2. Uczestnik z chwilą zamieszczenia pod postem konkursowym komentarza zawierającego Utwór udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na okres 20 (dwudziestu) lat, na potrzeby realizacji i promocji Konkursu oraz wszystkich czynności koniecznych dla realizacji Konkursu, tj. na:

c) publiczne udostępnianie Utworów przez Organizatora na stronach internetowych Organizatora oraz kontach Organizatora, w tym na portalach społecznościowych,

d) utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, komputerowego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu,

e) rozpowszechnianie Utworów poprzez publiczne udostępnianie w całości lub we fragmentach w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i intranecie, TV, a także publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie oraz odtworzenie Utworów,

f) przesyłanie Utworów innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób,

g) obróbkę redakcyjną i komputerową Utworów, jak również

h) wykonywanie prawa zależnego do tych Utworów i zezwalanie na udzielanie wykonywania prawa zależnego do Utworów podmiotom trzecim,

i) udzielanie dalszej licencji (sublicencji) podmiotom trzecim w zakresie określonym powyżej.

3. Z chwilą ogłoszenia lub powiadomienia o wygranej w Konkursie, Zwycięzca Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do Utworów na okres 20 (dwudziestu) lat wraz z prawem do sublicencji oraz prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie prawa zależnego, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 2 powyżej oraz na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy oraz tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne zmiany w Utworze.

4. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się również do niewykonywania autorskich praw osobistych do Utworów i upoważnia Organizatora do ich wykonywania.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy Konkursu działający sprzecznie z postanowieniami Regulaminu lub, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich, mogą na podstawie decyzji Organizatora zostać zdyskwalifikowani. Organizator poinformuje Uczestnika o podjętej decyzji.

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora https://jewelbox.pl/regulamin-konkursu oraz pod postem konkursowym.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu, bez konieczności poinformowania Uczestników. W przypadku zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w szczególności Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania nagrody lub zwrotu kosztu udziału w Konkursie. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Uczestników, którzy spełnili warunki do otrzymania nagrody przed dniem zawieszenia lub zaprzestania organizacji Konkursu. Nagrody zostaną przyznane zgodnie z postanowieniami obowiązującymi na dzień przed zawieszeniem lub zaprzestaniem organizacji Konkursu.

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

5. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Powyższe postanowienie nie ogranicza w tym zakresie uprawnień konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu.